PRAKTIJK REGLEMENT KINDERFYSIOTHERAPIE ZEEWOLDE

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar de NAW gegevens van uw kind, het BSN nummer, de verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Daarnaast zal, in de gevallen waar het geen orthopedische klacht betreft, een oudervragenlijst worden toegestuurd met het verzoek deze voor het eerste consult terug te mail/sturen.

Directe toegankelijkheid

Vanaf 2006 is de kinderfysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, wat betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Hier op is één uitzondering: Voor het behandelen van zuigelingen/kinderen aan huis is wel een verwijzing van een arts (huisarts, kinderarts of consultatie bureau arts) nodig met hierop specifiek vermeld dat behandeling aan huis wenselijk is.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

U neemt met uw kind plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de kinderfysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt uw enkele persoonlijke gegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna zal de oudervragenlijst kort worden doorgenomen en wordt gevraagd naar de hulpvraag. Uw kind heeft ondertussen de gelegenheid om even te wennen aan de omgeving en aan de kinderfysiotherapeut. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek zal een behandelplan worden opgesteld met hierin het behandeldoel, de therapievorm en het aantal te verwachte behandelingen. Dit behandelplan wordt met u besproken en wanneer u akkoord gaat wordt gestart met de behandeling.

Patiëntendossier en rapportage naar huisarts, consultatie bureauarts en/of specialist

Het patiënte dossier wordt opgebouwd in een elektronisch patiëntendossier (EPD) volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Behandeling en registratie van de problemen van uw kind vindt, daar waar geïndiceerd, plaats volgens de richtlijnen fysiotherapie zoals vastgesteld in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Bij de start van de behandeling, tussentijds en aan het einde van de behandeling gaat er een rapportage naar uw huisarts, het consultatie bureau en/of naar de verwijzend specialist. Bij kinderen die komen voor problemen met de uitvoering van schoolse vaardigheden, zoals het schrijven, vindt ook uitwisseling van informatie plaats met de betreffende leerkracht. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om een verzuimtarief bij u in rekening te brengen. In overleg met de kinderfysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziende omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit

De kinderfysiotherapeut die werkzaam is binnen de praktijk staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister (fysiotherapie en kinderfysiotherapie) van het KNGF. 

Waarneming

Om er voor te zorgen dat het behandelproces van uw kind niet wordt verstoord zal, in overleg met u, een collega kinderfysiotherapeut tijdens vakantie, of langdurig ziekteverzuim waarnemen

Stagiaires

Kinderfysiotherapie Zeewolde biedt studenten de mogelijkheid om stage te lopen binnen de praktijk. Deze stagiaire krijgt een begeleiding tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten. Het kan zijn dat een stagiaire uw behandeling bijwoont. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven bij uw therapeut.

Klachten

Indien u of uw kind niet tevreden is of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut.

Verzekering

Niet Chronisch tot 18 jaar

De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering en hierbij bent u geen eigenrisico verschuldigd. Uw kind krijgt maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar vergoed. Indien uw kind meer behandelingen nodig heeft voor dezelfde indicatie, dan kunnen deze vergoed worden uit de aanvullende verzekering, mits aanwezig. Is er geen aanvullende verzekering voor uw kind afgesloten, dan wordt het particuliere tarief voor Kinderfysiotherapie gerekend.

Let op: Wij kunnen niet zien of uw kind al behandelingen elders besteed heeft. Bij sommige verzekeraars gaan ook andere vormen van beweegzorg van deze vergoeding af. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw eigen verzekeraar. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de verzekering van uw kind!

Chronische fysiotherapie

Alleen als uw kind een aandoening heeft die voorkomt op de Chronische Lijst (ook wel Lijst Borst genoemd) en de verwijzing aan de eisen van de verzekeraar voldoet kan uw kind in aanmerking komen voor een chronische machtiging. Uw fysiotherapeut kan voor uw kind een chronische machtiging aanvragen.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor u of de eigendommen van uw kind.

Privacy in de praktijk

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Zie ook het privacy reglement

PRIVACY REGLEMENT

Uw fysiotherapeut houdt, om de behandeling van uw kind zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van zijn/haar medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat de fysiotherapeut van uw kind zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve de fysiotherapeut die uw kind behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn de waarnemers in periode van vakantie of ziekte en eventuele stagiaires en administratieve kracht. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om de gegevens die over uw kind zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens van uw kind die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
  • Als u er bezwaar tegen heeft dat de gegevens van uw kind voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
  • Gegevens van de kinderen worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat een kind is behandeld, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met de gegevens van uw kind omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.